Algemene voorwaarden Loyaliteitssysteem

Voorwaarden voor deelname

1. Het getrouwheidssysteem staat open voor alle klanten van het A+-onlinecasino van 21 jaar en ouder, met uitzondering van:

 • de spelers die hun woonplaats buiten België hebben, wegens het ontbreken van de mogelijkheid van sommige van onze partners om winsten te leveren in een ander land dan België;
 • de personen die opgenomen zijn in de EPIS-lijst van spelers die uitgesloten zijn van casinospelen en sportweddenschappen in België, zijn uitgesloten van dit getrouwheidssysteem;
 • De spelers die niet geopteerd hebben om A+-gelicentieerde games te spelen. Spelers kunnen deze instelling wijzigen via de volgende URL: https://www.goldenpalace.be/profile-nl

2. Goldenpalace.be behoudt zich het recht voor om een persoon uit te sluiten van dit systeem in geval van niet-naleving van een of meer van de voorwaarden van dit reglement of in geval van fraude, misbruik, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of deelname te kwader trouw.

Identificatie van de spelers

3. De identiteit van de spelers wordt vastgesteld op basis van de door de spelers verstrekte gegevens, d.w.z:

 • Naam en achternaam;
 • Zijn/haar geboortedatum;
 • Zijn/haar postadres;
 • Zijn/haar e-mail adres;
 • Zijn/haar telefoonnummer;

4. Goldenpalace.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de identificatie van een speler onmogelijk is ten gevolge van foutieve of onvolledige door de speler meegedeelde gegevens. Het gebruik van onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting van de spelers.

Verantwoordelijkheid van Golden Palace

5. Noch Golden Palace, noch haar personeel, noch de partners betrokken bij het loyaliteitssysteem kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade die kan voortvloeien uit het gebruik van een van de prijzen, gewonnen via dit systeem..

In het bijzonder, en niet limitatief, kan Golden Palace op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de volgende gevallen:

 • kwaadwillige tussenkomst in het kader van het loyaliteitssysteem,
 • frauduleuze manoeuvre van een derde partij in verband met het loyaliteitssysteem,
 • het niet ontvangen of vernietigen van een vermelding,
 • problemen en storingen van de platforms, software of hardware van de exploitant
 • technische problemen van welke aard dan ook of in geval van communicatieproblemen
 • menselijke of elektrische fouten,
 • storingen die van invloed kunnen zijn op de goede werking van het loyaliteitssysteem
 • gevallen van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtspraak van het Hof van Cassatie en die de goede werking van het getrouwheidssysteem kunnen beïnvloeden,

Voorwaarden met betrekking tot het loyaliteitssysteem en prijzen

6.1. Om aan dit loyaliteitssysteem deel te nemen, moeten spelers minstens € 0,01 inzetten op eender welke casinogame op de website goldenpalace.be.

6.2. Sportweddenschappen en virtuele sporten zijn uitgesloten van dit loyaliteitssysteem.

7. Dit loyaliteitssysteem start op maandag 4 januari 2021 om 11.00 uur en heeft voorlopig geen vaste einddatum. 

8.  De Midden-Europese Tijd (CET) is van toepassing om het begin en het einde van elke periode van het loyaliteitssysteem te bepalen.

9.  Spelers kunnen telkens als ze een casinogame spelen en hun speelsessie afsluiten wanneer ze klaar zijn, punten verdienen met dit loyaliteitssysteem.

10.1. RTP is de maatstaf voor hoeveel een casinogame mathematisch terugbetaalt aan de spelers voor elke eenheid die in de loop van de tijd is ingezet. Dit wordt uitgedrukt als percentage. Hoe hoger het percentage, hoe meer de speler over een langere periode kan winnen. Als een game een theoretische RTP van 96% heeft, geeft ze statistisch gezien dus € 96 terug voor elke € 100 die spelers inzetten.

10.2. Spelers ontvangen Golden Palace Points (GPP) voor elke eurocent die ze inzetten op een game. Hoeveel punten een speler verdient, hangt af van de theoretische RTP van de game, zoals uitgelegd in 10.1. De omrekening gebeurt als volgt:

Theoretische RTP Speler ontvangt 1 GPP bij inzet van

 • Minder dan 96% € 25
 • Tussen 96% en 97% € 30
 • Tussen 97% en 97,5% € 35
 • Tussen 97,5% en 98% € 45
 • Tussen 98% en 98,5% € 55
 • Tussen 98,5% en 99% € 80
 • Tussen 99% en 99,5% € 135
 • Meer dan 99,5% € 200

11.1. Golden Palace zal spelers op basis van de GPP die ze elke maand verdienen, indelen in spelersniveaus, vanaf de eerste dag van de maand om 00:01 uur tot de laatste dag van de maand om 23:59 uur.

11.2. Spelers worden ingedeeld in niveaus op basis van hoeveel GPP ze hebben verdiend tijdens de maand ervoor. De volgende vereisten zijn nodig per niveau:

Ontvangen GPP

 • tijdens de vorige maand Spelersniveau
 • 0 GPP Lid
 • 50 GPP Brons 
 • 100 GPP Brons Plus
 • 350 GPP Zilver
 • 800 GPP Zilver Plus
 • 1500 GPP Goud
 • 3000 GPP Goud Plus
 • 6000 GPP Platinum
 • 15000 GPP Diamant

11.3. Spelers kunnen slechts 1 niveau per maand dalen.

11.4. Spelers zetten hun GPP om naar GP op basis van het niveau waarin ze zich bevinden. De volgende vermenigvuldigingsfactoren zijn van toepassing:

Spelersniveau Vermenigvuldiging GPP naar GP

 • Lid 1x
 • Brons 2x
 • Brons Plus 4x
 • Zilver 6x
 • Zilver Plus 8x
 • Goud 15x
 • Goud Plus 25x
 • Platinum 30x
 • Diamant 35x

12.1. Spelers kunnen GP die ze hebben verdiend, gebruiken in een loyaliteitswinkel via de volgende link: https://www.goldenpalacecasino.be/vipshop

12.2. Golden Palace toont de prijs van elk product, uitgedrukt in GP

12.3. Het gebruik van GP om iets in de winkel te kopen, heeft geen invloed op het bereiken van een niveau, zoals uitgelegd in 11.1 tot en met 11.3.

12.4. Golden Palace kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de goede werking van deze winkel, omdat deze is uitbesteed aan een externe partner. 

13. Als een van de prijzen niet op voorraad is of de leveranciers van Goldenpalace.be zijn niet in staat om te leveren, heeft goldenpalace.be het recht om een andere prijs van dezelfde waarde te leveren. 

14. De winsten mogen niet omgeruild worden voor andere winsten of contant geld op verzoek van de speler. 

15. Door deel te nemen aan dit loyaliteitssysteem, gaan de spelers akkoord met het ontvangen van loyaliteitsberichten en informatieve berichten over dit loyaliteitssysteem. Deze toestemming geldt alleen voor communicatie over dit loyaliteitssysteem en heeft geen invloed op de andere nieuwsbriefvoorkeuren van de speler.

Beeldrechtautorisatie

16. Spelers gaan akkoord met de publicatie van hun gebruikersnamen, zonder echter aanspraak te maken op enige compensatie.

17. Door deel te nemen aan dit loyaliteitssysteem gaan spelers ermee akkoord op de hoogte gehouden te worden van de resultaten van dit loyaliteitssysteem via een nieuwsbrief die verstuurd wordt door een van de Golden Palace bedrijven.

Persoonlijke gegevens

18. Golden Palace zal de persoonsgegevens die worden ingediend in verband met het loyaliteitssysteem en waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van dit reglement, verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

19. Spelers worden geïnformeerd dat het bedrijf dat het loyaliteitssysteem organiseert, verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 van dit reglement, en daarom geautomatiseerde verwerking van deze gegevens uitvoert, met name bij het aansluiten en registreren van spelers op de website www.windandmore.be. en op de website www.goldenpalace.be.

20. Spelers geven Golden Palace toestemming om tijdens hun deelname aan het Spel op vrije en geïnformeerde wijze persoonsgegevens over hen te verzamelen.

21. Behoudens hun uitdrukkelijke toestemming kan de over de spelers verzamelde informatie door Golden Palace worden gebruikt voor marketingdoeleinden, d.w.z. om hen regelmatig te informeren over aanbiedingen van nieuwe producten en spellen die beschikbaar zijn in de speelzalen van Golden Palace, alsmede op de website www.goldenpalace.be, over de organisatie van een nieuw loyaliteitssysteem, alsmede over de activiteiten en diensten die door Golden Palace worden aangeboden.

22. De spelers hebben een recht van toegang en een recht van rectificatie met betrekking tot deze gegevens, en in voorkomend geval een recht om zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing doeleinden. Daartoe hoeven de spelers slechts een brief te sturen naar het volgende postadres 120 Avenue des Croix de Guerre - 1120 Brussel, met bijvoeging van een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

23. Golden Palace zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de meegedeelde gegevens vertrouwelijk te houden.

24. Door de verzending van zijn of haar persoonsgegevens te bevestigen, erkent de speler dat de verzending van deze gegevens nooit zonder risico is.

25. Voor verdere informatie is het privacybeleid beschikbaar op https://www.goldenpalace.be/algemene-voorwaarden dat informeert hoe spelers hun privacyinstellingen kunnen aanpassen.

Aanvaarding van voorwaarden en bepalingen

26. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Golden Palace zijn van toepassing op dit loyaliteitssysteem, en zijn beschikbaar onder deze link: https://www.goldenpalace.be/terms-of-use.

27. Door deel te nemen aan dit loyaliteitssysteem verklaren de spelers de algemene voorwaarden te aanvaarden. Elke deelname impliceert de onvoorwaardelijke, volledige en volledige aanvaarding van het mechanisme van het loyaliteitssysteem, de regels en reulaties en de eventuele wijzigingen ervan, en geen enkel geschil hieromtrent zal in overweging worden genomen.

28. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende talen van dit document, is de Engelse versie diegene die als correct wordt beschouwd.

29. De onderhavige voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Golden Palace worden gewijzigd, gecorrigeerd of bijgewerkt.

Wijziging van het getrouwheidssysteem

30. Goldenpalace.be behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met de partnerbedrijven, de organisatie te wijzigen, op te schorten, in te korten, te verlengen, uit te stellen, te annuleren of het loyaliteitssysteem te beëindigen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder opgave van redenen en zonder compensatie aan de spelers of derden. Een aankondiging zal worden geplaatst op de website www.goldenpalace.be

31. In het geval dat Goldenpalace.be of een van haar partners zich genoodzaakt ziet het loyaliteitssysteem voortijdig te beëindigen, aan te passen of te beëindigen als gevolg van ongepast gedrag van een van de spelers, behoudt Goldenpalace.be zich het recht voor een vergoeding te eisen voor de hierdoor geleden schade.

32. Goldenpalace.be kan te allen tijde een persoon uitsluiten van deelname aan het loyaliteitssysteem als gevolg van een schending van een van de voorwaarden voor deelname of in geval van misbruik, misleiding of perfide deelname aan het loyaliteitssysteem. Elke poging tot oplichting van een persoon die deelneemt aan het getrouwheidssysteem kan tot gevolg hebben dat zijn/haar deelname nietig wordt verklaard. Bovendien kan Goldenpalace.be spelers uitsluiten die onjuiste gegevens hebben verstrekt. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Dispute

33. In geval van een juridisch geschil met goldenpalace.be met betrekking tot dit getrouwheidssysteem, ongeacht of dit conflict werd geïnitieerd door goldenpalace.be of niet, kan dit geschil enkel worden beslecht door de Franstalige rechtbanken van Brussel.

34. De spelers verbinden er zich echter toe om, in geval van discussie over de toepassing of interpretatie van het reglement, eerst een minnelijke schikking te zoeken met Golden Palace alvorens een gerechtelijke procedure te starten.